1
2
3
4
5
6
previous arrow
next arrow

งานศึกษาจัดทำแผนแม่บทการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน
ให้เป็นศูนย์กลางด้านการท่องเที่ยวและการขนส่งทางทะเล (Maritime Hub) และพัฒนาท่าเรือชุมชน (ในพื้นที่ จ.ระนอง จ.พังงา จ.กระบี่ จ.ภูเก็ต จ.ตรัง และ จ.สตูล)

ขอบเขตการดำเนินงาน

การวางแผนแม่บทและศึกษาความเหมาะสมเพื่อการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่ง
อันดามันให้เป็นศูนย์กลางด้านการท่องเที่ยวและการขนส่งทางทะเล (Maritime Hub) และพัฒนาท่าเรือชุมชน

การจัดทำแผน
จัดทำแผนแม่บทการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันให้เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวและการขนส่งทางทะเล
จัดทำแผนการพัฒนาท่าเรือสำราญและกีฬา (มาริน่าชุมชน)
จัดทำแผนการพัฒนาท่าเรือสำราญและกีฬา (ยอร์ช)
แผนปฏิบัติการ

การประชาสัมพันธ์และประชุมสัมมนาเพื่อชี้แจงผลการศึกษาและรับฟังข้อคิดเห็น

การศึกษาเพื่อพัฒนาท่าเรือสำราญและกีฬา (มาริน่าชุมชน)
การศึกษาความต้องการเดินทางของเรือและผู้ใช้บริการเข้า – ออกท่าเทียบเรือ
การศึกษาความเหมาะสมด้านวิศวกรรม
การศึกษาความเหมาะสมทางด้านเศรษฐศาสตร์
การศึกษาความเหมาะสมด้านสิ่งแวดล้อม
การศึกษาทางด้านการบริหารท่าเทียบเรือ
ผลการศึกษา
การสำรวจออกแบบรายละเอียด