การประชุมเชิงปฏิบัติการระดับจังหวัดเพื่อจัดทำแผนแม่บท จังหวัดระนอง

การประชุมเชิงปฏิบัติการระดับจังหวัดเพื่อจัดทำแผนแม่บท จังหวัดระนอง

“งานศึกษาจัดทำแผนแม่บทการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝ…