1
2
3
4
5
6
previous arrow
next arrow

งานศึกษาจัดทำแผนแม่บทการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน
ให้เป็นศูนย์กลางด้านการท่องเที่ยวและการขนส่งทางทะเล (Maritime Hub) และพัฒนาท่าเรือชุมชน (ในพื้นที่ จ.ระนอง จ.พังงา จ.กระบี่ จ.ภูเก็ต จ.ตรัง และ จ.สตูล)

ความเป็นมาของโครงการ

ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีทําเลที่ตั้งที่มีความได้เปรียบต่อการคมนาคมขนส่งในภูมิภาคเชื่อมต่อกับประเทศเพื่อนบ้าน

ชายฝั่งทะเลอันดามัน มีแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญทางทะเลระดับนานาชาติ

ชายฝั่งทะเลอันดามัน มีศักยภาพในการพัฒนาเป็นศูนย์กลางการขนส่งสินค้า

กรมเจ้าท่าจึงให้ดำเนินการศึกษาจัดทำแผนแม่บทพัฒนากลุ่มภาคใต้ฝั่งอันดามัน ให้เป็นศูนย์กลางด้านการท่องเที่ยว และการขนส่งทางทะเล

การพัฒนาท่าเรือมาริน่าชุมชน และระบบคมนาคมเชื่อมชายฝั่งที่เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ

ส่งเสริมให้ประชาชนบริเวณพื้นที่โครงการและใกล้เคียงเกิดการจ้างงานและสร้างรายได้เพิ่มขึ้น

วัตถุประสงค์ของโครงการ

จัดทําแผนแม่บทการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่ง อันดามันให้เป็นศูนย์กลางด้านการท่องเที่ยว และ การขนส่งทางทะเล (Maritime Hub) แบบครบวงจร

จัดทําแผนการพัฒนาท่าเรือสําราญและกีฬา (เรือยอร์ช) จัดลําดับความสําคัญ โดยศึกษารูปแบบการดําเนินการที่เหมาะสมในทุกมิติ

จัดทําแผนปฏิบัติการ จัดลําดับความสําคัญเร่งด่วน แผนระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว วิเคราะห์ความสอดคล้อง ความเชื่อมโยง และผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ยุทธศาสตร์การพัฒนา

จัดทําแผนการพัฒนาท่าเรือสําราญและกีฬา (มาริน่าชุมชน) ศึกษาความเหมาะสมทางเศรษฐกิจ วิศวกรรม และสํารวจ ออกแบบเพื่อพัฒนาท่าเรือสําราญและกีฬา (มาริน่าชุมชน) ศึกษาและจัดทํารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (IEE)

ขอบเขตการดำเนินงาน

การวางแผนแม่บทและศึกษาความเหมาะสมเพื่อการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่ง
อันดามันให้เป็นศูนย์กลางด้านการท่องเที่ยวและการขนส่งทางทะเล (Maritime Hub) และพัฒนาท่าเรือชุมชน

การจัดทำแผน
จัดทำแผนแม่บทการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันให้เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวและการขนส่งทางทะเล
จัดทำแผนการพัฒนาท่าเรือสำราญและกีฬา (มาริน่าชุมชน)
จัดทำแผนการพัฒนาท่าเรือสำราญและกีฬา (ยอร์ช)
แผนปฏิบัติการ

การประชาสัมพันธ์และประชุมสัมมนาเพื่อชี้แจงผลการศึกษาและรับฟังข้อคิดเห็น

การศึกษาเพื่อพัฒนาท่าเรือสำราญและกีฬา (มาริน่าชุมชน)
การศึกษาความต้องการเดินทางของเรือและผู้ใช้บริการเข้า – ออกท่าเทียบเรือ
การศึกษาความเหมาะสมด้านวิศวกรรม
การศึกษาความเหมาะสมทางด้านเศรษฐศาสตร์
การศึกษาความเหมาะสมด้านสิ่งแวดล้อม
การศึกษาทางด้านการบริหารท่าเทียบเรือ
ผลการศึกษา
การสำรวจออกแบบรายละเอียด

ข่าวประชาสัมพันธ์

 • All Posts
 • Uncategorized
 • ข่าวประชาสัมพันธ์
 • จังหวัดกระบี่1
 • จังหวัดตรัง1
 • จังหวัดพังงา1
 • จังหวัดภูเก็ต1
 • จังหวัดระนอง1
 • จังหวัดสตูล1

ข่าวการมีส่วนร่วม

 • All Posts
 • Uncategorized
 • ข่าวประชาสัมพันธ์
 • จังหวัดกระบี่1
 • จังหวัดตรัง1
 • จังหวัดพังงา1
 • จังหวัดภูเก็ต1
 • จังหวัดระนอง1
 • จังหวัดสตูล1