1
2
3
4
5
6
previous arrow
next arrow

งานศึกษาจัดทำแผนแม่บทการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน
ให้เป็นศูนย์กลางด้านการท่องเที่ยวและการขนส่งทางทะเล (Maritime Hub) และพัฒนาท่าเรือชุมชน (ในพื้นที่ จ.ระนอง จ.พังงา จ.กระบี่ จ.ภูเก็ต จ.ตรัง และ จ.สตูล)

การประชุมสัมมนาเพื่อแนะนำโครงการ

“งานศึกษาจัดทำแผนแม่บทการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันให้เป็นศูนย์กลางด้านการท่องเที่ยวและการขนส่งทางทะเล (Maritime Hub) และพัฒนาท่าเรือชุมชน (ในพื้นที่ จ.ระนอง จ.พังงา จ.กระบี่ จ.ภูเก็ต จ.ตรัง และ จ.สตูล)” ได้มีการจัดประชุมสัมมนา เมื่อวันพุธที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2566 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้อง Grand Ballroom 2 โรงแรม Royal Phuket City จังหวัดภูเก็ต โดยนายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในการกล่าวเปิดประชุม และนายนรินทร์ศักย์ สัทธาประสิทธิ์ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า (ด้านโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งทางน้ำ) กล่าวรายงานการประชุม ในการดำเนินการศึกษาดังกล่าว กรมเจ้าท่าได้ตระหนักและให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยมีเป้าหมายให้ทุกภาคส่วนได้รับประโยชน์สูงสุด จึงจัดให้มีการประชุมสัมมนาเพื่อแนะนำโครงการ เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วน ประกอบด้วย หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ และเอกชน ผู้ประกอบการ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมถึงตัวแทนภาคประชาชน

ในการประชุมสัมมนาดังกล่าว เป็นการจัดประชุม 2 รูปแบบ คือ onsite และ online โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 199 คน ประกอบด้วย
1. ผู้เข้าร่วมในห้องประชุม จำนวน 82 คน
2. ผู้เข้าร่วมประชุมกับระบบออนไลน์ จำนวน 93 คน
3. กลุ่มที่ปรึกษาฯ จำนวน 17 คน
4. คณะกรรมการจากกรมเจ้าท่า จำนวน 7 คน