1
2
3
4
5
6
previous arrow
next arrow

งานศึกษาจัดทำแผนแม่บทการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน
ให้เป็นศูนย์กลางด้านการท่องเที่ยวและการขนส่งทางทะเล (Maritime Hub) และพัฒนาท่าเรือชุมชน (ในพื้นที่ จ.ระนอง จ.พังงา จ.กระบี่ จ.ภูเก็ต จ.ตรัง และ จ.สตูล)

การเข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต

กลุ่มที่ปรึกษาฯ ประกอบด้วย บริษัท ซี สเปคตรัม จำกัด (บริษัทนำ) สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแต้นส์ จำกัด และบริษัท เซ้าท์อี๊สท์เอเซียเทคโนโลยี่ จำกัด ให้เป็นผู้ดำเนินการศึกษาจัดทำแผนแม่บทการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันให้เป็นศูนย์กลางด้านการท่องเที่ยวและการขนส่งทางทะเล (Maritime Hub) และพัฒนาท่าเรือชุมชน (ในพื้นที่ จังหวัดระนอง จังหวัดพังงา จังหวัดกระบี่ จังหวัดภูเก็ต จังหวัดตรัง และจังหวัดสตูล) โดยมีนายนรินทร์ศักย์ สัทธาประสิทธิ์ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า (ด้านโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งทางน้ำ) เป็นผู้นำในการเข้าพบนายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เมื่อวันอังคารที่ 24 ตุลาคม 2566 ณ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อนำเสนอข้อมูลโครงการ แนวทางการศึกษา และพัฒนาโครงการเบื้องต้น โดยการเสนอแผนการจัดประชุมโครงการ และขอความร่วมมือจากจังหวัดภูเก็ต รวมถึงจังหวัดอื่นๆ บริเวณฝั่งอันดามันอีกด้วย