1
2
3
4
5
6
previous arrow
next arrow

งานศึกษาจัดทำแผนแม่บทการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน
ให้เป็นศูนย์กลางด้านการท่องเที่ยวและการขนส่งทางทะเล (Maritime Hub) และพัฒนาท่าเรือชุมชน (ในพื้นที่ จ.ระนอง จ.พังงา จ.กระบี่ จ.ภูเก็ต จ.ตรัง และ จ.สตูล)

ความเป็นมาของโครงการ

ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีทําเลที่ตั้งที่มีความได้เปรียบต่อการคมนาคมขนส่งในภูมิภาคเชื่อมต่อกับประเทศเพื่อนบ้าน

ชายฝั่งทะเลอันดามัน มีแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญทางทะเลระดับนานาชาติ

ชายฝั่งทะเลอันดามัน มีศักยภาพในการพัฒนาเป็นศูนย์กลางการขนส่งสินค้า

กรมเจ้าท่าจึงให้ดำเนินการศึกษาจัดทำแผนแม่บทพัฒนากลุ่มภาคใต้ฝั่งอันดามัน ให้เป็นศูนย์กลางด้านการท่องเที่ยว และการขนส่งทางทะเล

การพัฒนาท่าเรือมาริน่าชุมชน และระบบคมนาคมเชื่อมชายฝั่งที่เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ

ส่งเสริมให้ประชาชนบริเวณพื้นที่โครงการและใกล้เคียงเกิดการจ้างงานและสร้างรายได้เพิ่มขึ้น