1
2
3
4
5
6
previous arrow
next arrow

งานศึกษาจัดทำแผนแม่บทการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน
ให้เป็นศูนย์กลางด้านการท่องเที่ยวและการขนส่งทางทะเล (Maritime Hub) และพัฒนาท่าเรือชุมชน (ในพื้นที่ จ.ระนอง จ.พังงา จ.กระบี่ จ.ภูเก็ต จ.ตรัง และ จ.สตูล)

วัตถุประสงค์ของโครงการ

จัดทําแผนแม่บทการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่ง อันดามันให้เป็นศูนย์กลางด้านการท่องเที่ยว และ การขนส่งทางทะเล (Maritime Hub) แบบครบวงจร

จัดทําแผนการพัฒนาท่าเรือสําราญและกีฬา (เรือยอร์ช) จัดลําดับความสําคัญ โดยศึกษารูปแบบการดําเนินการที่เหมาะสมในทุกมิติ

จัดทําแผนปฏิบัติการ จัดลําดับความสําคัญเร่งด่วน แผนระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว วิเคราะห์ความสอดคล้อง ความเชื่อมโยง และผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ยุทธศาสตร์การพัฒนา

จัดทําแผนการพัฒนาท่าเรือสําราญและกีฬา (มาริน่าชุมชน) ศึกษาความเหมาะสมทางเศรษฐกิจ วิศวกรรม และสํารวจ ออกแบบเพื่อพัฒนาท่าเรือสําราญและกีฬา (มาริน่าชุมชน) ศึกษาและจัดทํารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (IEE)